11th November 2014 KA SABAQ

AAJ KA SABAQ 11th November 2014

Sabaq No 347
RasulALLAH sal ki Hazrat Uukba bin Aameer ko
Ajeeb Nasihatey :

• Surah Ikhlaas (Surah No. 112)
• Surah Falaq (Surah No. 113)
• Surah Naas (Surah No. 114)

Unhe (uuparwali 3 QurAan ki Suraton ko) kabhi Nahin bhulna aur har Raat padh liya karna
Momin ki Nijaat :
• Zubaan Thaamey Rakhne (fuzul baat karne ke bajaai khamosh rahne) mey,
• (kaam se faarig hone ke baad) Apne Ghar mey
Baitha Rahney mey aur
• Apnee Khatao par (ALLAH ke paas Tavbaah mey)
Rotey rahney mey hai !!
• Jo Tujhse katey uussey Tu Juud,
•Jo Tujhe Mahrum rakhe Tu uusey de aur
•Jo Tujh par Zulm karey Tu uusse MuAaf kar !!
(baHawaala Tafseer Ibne Kasee-5/616 aur Bikhrey Moti-7/97)